۱۳۸۷ خرداد ۲۲, چهارشنبه

افشاگری های عباس پالیزدار با هماهنگی رئیس جمهور و رهبری صورت گرفت

به گفته ی یک منبع آگاه افشاگری های وسیع عباس پالیزدار که در آن فساد مالی بسیاری از روحانیون صاحب نفوذ تشریح شد با هماهنگی و رضایت کامل مقام معظم رهبری انجام شده است.
گفتنی است حتی عباس پالیزدار تا زمانی که از بابت حمایت رهبری اطمینان کامل حاصل نکرد حاضر نشد به چنین ریسکی دست بزند چرا که می دانست برای این افشاگری وسیع باید بالاترین مقام رسمی کشور از او دفاع کند در غیر این صورت سال های بسیاری را در زندان خواهد گذراند. هر چند که پالیزدار هم اکنون نیز در زندان به سر می برد اما این اقدام صرفا یک عمل نمایشی است و پالیزدار در زندان هم قرار است با زندان فاصله ی بسیاری داشته باشد.
از دیگر سو آن چه عباس پالیزدار را واداشت تا به این پیشنهاد احمدی نژاد تن دهد پرونده مالی وی بود که خبرگزاری فارس نیز شرح مفصل آن را با همکاری یک نهاد امنیتی-قضایی منتشر کرد. قرار بود پالیزدار با این اقدام انتحاری در آینده ای نه چندان دور شاهد بسته شدن پرونده اتهام مالی خویش باشد اما یک اشتباه بزرگ در محاسبات خویش مرتکب شد. رهبری و احمدی نژاد با استفاده از پرونده مالی پالیزدار به عنوان پاشنه ی آشیل وی با یک تیر دو هدف را نشانه گرفتند. نخست آن که اگر فردی با کارنامه روشن و سفید این افشاگری را انجام می داد ناگزیر بودند برای برهم نخوردن قاعده ی بازی از وی حمایت کنند و در جنگی تمام عیار با روحانیون فاسد شرکت کنند. از طرفی اگر دامه درگیری ها با روحانیون فاسد ادامه یافت می توانند پشت پالیزدار را خالی کنند و بگذارند که در برزخ دو پرونده قربانی شود.
رهبری و احمدی نژاد فقط قصد داشتند خیل گسترده ای از روحانیون را برای تعیین رهبر در آینده ای نه چندان دور در مشت خود داشته باشند و همچنین به برخی از آن ها که در هفته های اخیر ساز مخالفت با دولت نهم کوک می کردند یک گوشمالی مختصر بدهند و به نوعی گروکشی کنند.
روحانیونی مثل آیت الله مکارم شیرازی، امامی کاشانی، آیت الله یزدی،هاشمی رفسنجانی، شاهرودی و نظامیانی مثل محمدباقر قالیباف که در افشاگری های وسیع پالیزدار دامنه فساد مالی و اخلاقی آن ها علنی شد و به رسانه ها کشیده شد در حال حاضر چاره ای جز سکوت ندارند چرا که تمامی موارد تخلف صحت دارند؛ اما این طیف خواهند کوشید تا با توان مافیایی و زیرزمینی خود انتقام ضربه ای که به حیثیت آن ها وارد شده را بگیرند.

عباس پالیزدار ناگزیر است در برزخ پرونده مالی خود و پرونده افشاگری هایش باقی بماند و به امید ختم این قائله کوچکترین واکنش افشاگرانه مجددی از هماهنگی احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای به زبان نیاورد.

قربانی کردن پالیزدار بهترین روش بود تا رهبری هم به مقصود خویش در مورد گوشمالی برخی روحانیون برسد و هم مجبور نباشد دربرابر آن ها واکنشی قهرآمیز نشان دهد. بنابراین اتهامات مورد نظر از یک سو وارد شده و از دیگر سو با محاکمه پالیزدار قابل تکذیب است تا رهبری مجبور به واکنش نباشد.

هیچ نظری موجود نیست: